QAV?ASIZ TOY K?R?LMEGEN! | Печать |

Yerler qatqaq, ay beyaz, oy da ayaz!..
Yel duvulday, yel quva, haygidi yaz!..
Ucs?z ??lde obalar, k?l-t?beler,
Xarabe qal?an qart yurtlar, ta? t?rbeler,
Nefes ala, solq?lday, qarap tura,
Til ??qara, k?z q?ma, boyun bura…

Canl? bol?p cuvura tegenek, qoray,
Her bir k?lge s?ylene, bir ?iy soray…
??te bunday gecede yol basa cinler.
Bunday gece yolc?s? bek uzaq keter…
T?p Tarxanda toy yasay aytuvl? bir bay,
S?z??ra zurna, davullar patlay da patlay!..
?ag?na kelgen biyimni? toy? bola,
Eki ba? uy xalqlarman ??pma tola…
Toy sesin ala, k?t?re yel bek uzaq:
– Ay, kim ay!.. ?alt bol, ?alt! ?emma oynaycaq!
– Hey! Daroga davay, c?napet!..
– C?lama, balam: apet, apet!..

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
?oban Qurtiy, Qurt Soy?n, Qasap Mambet,
"El?l i?ki" k?p?nden i?eler mabet.
– Tek i?kimen ki?ige q?yar da bolmay!
Raq? – ?tmek; q?z, ?al?? – ?na bal, may!..
— Aysa nege aylan?p turam?z m?nda?
Bizni? i??n bay toy? bek uy??n da...
Buz toz?n? ?a???t?p keldiler toy?a,
Nas?l tilki k?meske, qa?q?r qoy?a!..
– Bar, ayt, kadem, m?rza?a musafir bar, dep!
Kiyevni ?a??r, ?al??n? tez ??qar, dep!
– X?zmetke kelgen bolsalar, tez kirsinler.
Yoqsam m?rza toyundan ?zdirsinler!
Alay?n? soravs?z ?indi aydarman!
Oy da zor, ay, a?la?maq bu tatarman!
– Tart?l???z, diymen, b?raq, b?raq!..
– ?mmet Mamet, p??aq tarta, p??aq!..
?u saatte balq?lday p??aq, p??tav,
Qar ?st?ne y?k?la bir qa? sap-sav!..
Bir talay ballar savulmaz dertler qapa,
Bir talay ana balas?n cans?z tapa...
Birazdan so? yeti?ken qo??u-qolum:
"Oy, tatarin jalk?! – diy. – Naprasna ?l?m!..".
Tatar sa?a a?larm? jalk?-malk??
O, m?ndan da yigitlik dersi ald?;
Qav?as?z toy bur?ndan k?r?lmegen.
"Kav?a yigit ?st?rir!" – no?ay degen!..

Aqmescit, 1921
(Budape?t, 1916, 17 dekabr)